Vanaf medio november is uw medisch dossier digitaal in te zien. Klik hier om in te loggen.

Uw medisch dossier

Rechten van u als patiënt

Wanneer u bij Oogheelkunde Rijswijk komt, dan zetten wij ons in om de beste zorg en behandeling te bieden. Dit doen we samen met u. Als u hulp inroept van onze zorgverleners, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst: u geeft ons de opdracht zorg te verlenen.

Dat kan zijn in de vorm van een onderzoek, advies of behandeling. De relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Alle klinieken, ziekenhuizen zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden. Op grond van de WGBO zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.

In de WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Belangrijk onderdeel is het recht op informatie plus het geven van toestemming voor een behandeling. Dat heet in het Engels ‘informed consent’. U beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren.

Oogheelkunde Rijswijk kan in voorkomende gevallen uw toestemming vragen voor kwaliteitsdoeleinden (certificering, intern of wetenschappelijk onderzoek) om uw medische gegevens door derden te laten inzien. Uw behandelend oogarts zal dan uitleg geven over de reden van inzage en de instantie of zorgverlener voor wie de machtiging bestemd is.

De rechten van u en uw medisch dossier staan deels in de WGBO en deels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Inzage in uw medisch dossier

Als patiënt heeft u recht op inzage in uw medisch dossier, dit kunt u vragen aan een behandelend arts. Uw arts kan dan tegelijkertijd het een en ander uitleggen. Om inzage in uw dossier te krijgen, kunt u direct na uw bezoek aan onze kliniek via onze afsprakenbalie een aparte afspraak maken. U kunt ook achteraf of op een ander moment een afspraak voor inzage maken. Gebruik dan het formulier “Aanvraagformulier inzage”.

Afschrift van uw medisch dossier

U mag uw medisch dossier niet mee naar huis nemen. Wel kunt u een papieren afschrift van (een deel van) uw medisch dossier opvragen. Via het formulier “Aanvraagformulier afschrift” kunt u het verzoek voor een afschrift van (een deel van) uw medisch dossier schriftelijk aanvragen. U kunt het formulier ook afhalen bij het secretariaat aan de balie in onze klinieken.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar:

Oogheelkunde Rijswijk
t.a.v. Secretariaat
Mme. Curielaan 6
2289 CA Rijswijk

Bent u gemachtigd, een ouder of wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, dan kunt u gebruik maken van het formulier “Aanvraagformulier Inzage” of “Afschrift medisch dossier van derden”. In dit formulier staat uitgelegd wie een dossier kan opvragen. Hierin is ook het machtigingsformulier opgenomen.

Bij het ophalen van het medisch dossier moet u zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Als een ander persoon dan de patiënt zelf het dossier komt halen, dan moet deze persoon zich legitimeren en een kopie legitimatiebewijs van de patiënt overleggen. Het met de aanvraagformulier opgestuurde kopie van het legitimatiebewijs van de patiënt, is hiervoor niet voldoende. Alle formulieren en legitimatiebewijzen worden gescand in het EPD voor het overhandigen van het medisch dossier.

Het versturen van het medisch dossier per post wordt alleen toegestaan als veilig e-mailen en ophalen niet mogelijk is. Het medisch dossier of delen hiervan worden dan eventueel aangetekend verzonden. Tevens wordt op de envelop “strikt vertrouwelijk“ genoteerd.

Als u vragen heeft over het aanvragen van een afschrift van uw medisch dossier, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via een e-mail naar info@oogheelkunde.nl of telefonisch via 070 331 77 40.

Verzoek tot correctie, aanvulling of vernietiging van uw medisch dossier

U kunt als patiënt uw behandelend arts vragen om gegevens in uw dossier te corrigeren als deze onjuist zijn. Bijvoorbeeld uw geboortedatum of uw medische voorgeschiedenis. U kunt uw behandelend arts ook vragen een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen of (een deel van) uw dossier te vernietigen.

Gebruik hiervoor het formulier “Aanvraagformulier correctie of vernietiging”. Dit formulier is ook verkrijgbaar bij het secretariaat aan de balie van onze klinieken. Het indienen van de aanvraag leidt niet in alle gevallen tot een verplichting om uw gegevens aan te vullen of te corrigeren.

Bij een aanvraag voor de vernietiging van uw gegevens dient u ermee rekening te houden dat niet alle gegevens kunnen worden vernietigd. De wettelijke bewaartermijn is bij wet geregeld en bedraagt 20 jaar.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier met een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar:

Oogheelkunde Rijswijk
t.a.v. Secretariaat
Mme. Curielaan 6
2289 CA Rijswijk

Als u vragen heeft over uw verzoek tot correctie, aanvulling of vernietiging van uw medisch dossier, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via een e-mail naar info@oogheelkunde.nl of telefonisch via 070 331 77 40.

Wie mogen uw medisch dossier inzien?

Alleen medewerkers van Oogheelkunde Rijswijk die betrokken zijn bij uw de zorgverlening aan u, mogen uw gegevens inzien. Voor medewerkers van Oogheelkunde Rijswijk geldt een geheimhoudingsplicht voor alle gegevens waarvan zij tijdens hun werk kennis nemen.